ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CINE-MIS Nonprofit Kft.

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13-14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a társaságunk általi adatkezelések egyes jellemzőiről.

 

 1.  Az adatkezelő személye: CINE-MIS Nonprofit Kft. (székhely:  3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 11., cégjegyzék szám: 05-09-016617, adószám: 21006984-2-05, telefonszám: 46/325-000, e-mail cím: cinemis@t-online.hu (továbbiakban: „CINE-MIS” vagy adatkezelő).
 2. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: jokay@adatvedelem.eu, +36-1-796-7777.
 3. Az adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg. Azon munkatársak jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.
 4. Az adatkezelésekre az alábbi fontos információk vonatkoznak:

  A) CINEFEST MISKOLCI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL NAGYJÁTÉKFILMES/KISJÁTÉKFILMES NEVEZÉSEKRE

  Érintettek

  Az adatkezelő által szervezett fesztiválra jelentkezők (rendezők), illetve kapcsolattartóik, film jogaival rendelkező személy.

  Nevezni a www.cinefest.hu oldalon, illetve kisjátékfilm esetén külföldi honlapokon keresztül lehet (pl. www.reelport.com; www.festhome.com), ez esetben a külföldi partner továbbítja részünkre az érintett adatait, amely adattovábbításhoz a nevező a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál mint célfesztivál megjelölésével hozzájárul.

  Adatkezelés célja
  • CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nevezési anyagának kezelése
  • A Fesztiválra benevezett alkotás beazonosítása, kapcsolattartás a nevezővel, rendezővel
  • Fesztivál lebonyolítása, díj átadása
  • A Fesztivállal kapcsolatos kiadványok szerkesztése, Fesztivál népszerűsítése
  • A nevezett alkotás nyilvánosság előtti vetítése a Fesztivál keretein belül
  Kezelt adatok köre Név, születési hely és idő, állampolgárság, telefonszám, e-mail cím, esetleg benevezett filmhez tartozó megtekintési link és jelszó, benevezett alkotás adatai
  Adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
  Az adatkezelés időtartama 1 év
  Adattovábbítás Az adatok továbbításra kerülhetnek az előzsűri tagjai részére (az adatkezelőtől független filmes szakemberek, akik megbízásos jogviszonyban állnak az adatkezelővel).
  Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege Ön nem köteles az adatait megadni. Ha adatait nem adja meg, nem lehetséges a részvétele a Filmfesztiválon.


  B) CINEFEST MISKOLCI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁLRA TÖRTÉNŐ VENDÉG, ILLETVE SAJTÓ AKKREDITÁCIÓ, AKKREDITÁCIÓS ŰRLAP KITÖLTÉSE A WWW.CINEFEST.HU OLDALON

  Érintettek Zsűritagok, alkotók, produkciós cégek képviselői, támogató szervezetnek a képviselői, sajtó képviselői, akik a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválra akkreditációt kérnek
  Adatkezelés célja
  • CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál vendég akkreditációinak kezelése
  • Filmfesztivál eredményes lebonyolítása, vendégek azonosítása és a belépés biztosítása a Fesztiválra
  • sajtó akkreditáció esetén igény szerint szállásfoglalás intézése
  • Akkreditációs vendéglista tárolása, következő évi filmfesztiválra történő akkreditációs adatlap/meghívó megküldése céljából
  Kezelt adatok köre

  Név, e-mail cím, telefonszám, foglalkozás (az akkreditációra való jogosultság ellenőrzése céljából), képviselt médium.

  A wwww.cinefest.hu weboldal sütiket nem használ.

  Adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
  Az adatkezelés időtartama 1 év
  Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege Ön nem köteles az adatait megadni. Ha adatait nem adja meg, nem lehetséges az akkreditációja a Filmfesztiválon.
  Adattovábbítás Szállásfoglalás esetén a személy azonosító adatait a szállásadó részére továbbítjuk.
  Adatfeldolgozók Batta László e.v. (www.cinefest.hu weboldal üzemeltetője)


  C) ONLINE JEGYFOGLALÁSOK A WWW.CINEMIS.HU OLDALON KERESZTÜL

  Érintettek A www.cinemis.hu oldalon jegyet foglaló személyek
  Adatkezelés célja Online jegyfoglalás biztosítása, visszaigazoló e-mail küldése
  Kezelt adatok köre

  E-mail cím

  A weboldal sütiket nem használ

  Adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
  Az adatkezelés időtartama Az adatok az adott vetítés megkezdésével törlődnek
  Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege Ön nem köteles az adatait megadni. Ha adatait nem adja meg, nem tudja igénybe venni az online jegyfoglaló rendszert.
  Adatfeldolgozók Ankiri Bt. (weblapüzemeltetés), Webhu Kft. (jegyfoglaló program üzemeltetés)


  D) TERMÉSZETES SZEMÉLY SZERZŐDŐ FELEK ADATAINAK KEZELÉSE (kivéve munkavállalók)

  Érintettek Az adatkezelővel szerződő természetes személyek (kivéve az adatkezelő munkavállalói, akik a munkaviszonyra vonatkozó speciális tájékoztatást kapnak)
  Adatkezelés célja
  • Az adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése
  • Adózási iratok és számviteli bizonylatokra vonatkozó, jogszabályban foglalt megőrzési kötelezettség teljesítése
  • Igényérvényesítés, jogvita esetén a szerződéses jogviszony tartalmának bizonyíthatósága
  • Megkeresés az érintett által igénybe vett szolgáltatáshoz hasonló szolgáltatások ajánlása (közvetlen üzletszerzés) céljából, amennyiben az érintett a megkeresés ellen nem tiltakozik
  Kezelt adatok köre Szerződésben rögzített és a teljesítéshez szükséges személyes adatok, jellemzően: név, cím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító jel, adószám, elérhetőségi adatok
  Adatkezelés jogalapja
  • A szerződő fél adatainak nyilvántartása körében az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése
  • A számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében az adatkezelés jogalapja a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
  • A közvetlen üzletszerzési célú megkeresések tekintetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 1995. évi CXIX. törvény 3. §-a alapján). Az adatkezelő biztosítja a tiltakozás lehetőségét, így amennyiben az érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az adatkezelőtől, úgy adatait az adatkezelő törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.
  Az adatkezelés időtartama
  • A szerződő fél adatainak nyilvántartása, ajánlatok, egyéb írásos és e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől számított 5 év
  • Szerződés, megrendelések és számlák: a szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.
  • Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén az adatkezelés az Érintett tiltakozásáig tart.
  Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege Az azonosításához szükséges személyes adatok, valamint az adózással kapcsolatos azonosító számának megadása a szerződés megkötésének előfeltétele és jogszabály szerint kötelesek vagyunk azokat kezelni, így, adatai megadása nélkül nem áll módunkban Önnel szerződést kötni.


  E) Az ADATKEZELŐVEL SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁSOK ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓIRA VONATKOZÓ ADATOK KEZELÉSE

  Érintettek Az adatkezelővel szerződő harmadik felek munkavállalói, vagy velük egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, akik a szerződés teljesítésében kapcsolattartóként vesznek részt
  Adatkezelés célja
  • A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait az adatkezelő ismerje.
  • A vállalkozást, mint a reklám címzettjét megszólító közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, amennyiben az érintett az adatkezelés ellen nem tiltakozik.
  Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás
  Az adatok forrása Közvetlenül az érintett vagy az adatkezelővel szerződő vállalkozás
  Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése (i) harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása, illetve (ii) közvetlen üzletszerzés üzleti tárgyú (nem a természetes személy címzettnek szóló) ajánlatok vagy reklám kapcsán (a GDPR (47) preambulumbekezdése). Az adatkezelő biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az adatkezelőtől, úgy adatait az adatkezelő törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.
  Az adatkezelés időtartama
  • A kapcsolattartó adatainak nyilvántartása, ajánlatok, egyéb írásos és e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől számított 5 év
  • Szerződés, megrendelések és számlák, amennyiben ezeken az érintett adata szerepel: a szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.
  • Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén az adatkezelés az érintett tiltakozásáig tart.
  Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege Ön alapvetően nem köteles személyes adatait megadni részünkre. Amennyiben Ön kapcsolattartó, adatainak kezelése nélkül a szerződés teljesítése akadályokba ütközhet, ami a szerződés felmondását is maga után vonhatja.


  F) RENDEZVÉNYEKEN KÉPMÁS / HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

  Érintettek Az adatkezelő által a rendezvényein készített fényképeken és esetleges kamerafelvételeken szereplő személyek
  Adatkezelés célja
  • Adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése
  • Nyilvánosság tájékoztatása a lezajlott eseményről
  Kezelt adatok köre Képmás, hang, felvételen szereplő egyéb személyes adatok. Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat esetén az érintett neve, lakcíme, aláírása.
  Adatkezelés jogalapja
  • Érintett hozzájárulása, amelyet az érintett ráutaló magatartással (ilyen ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy készülhet), vagy kifejezett nyilatkozattal adhat meg.
  • Nem szükséges hozzájárulás a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén.
  Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés az érintett törlési kérelmének teljesítéséig vagy az adatoknak az érintett általi tiltakozás eredményeként történő törléséig tart.
  Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege Ön nem köteles hozzájárulni a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához. Ez esetben ugyanakkor előfordulhat, hogy bizonyos rendezvényeken nem vehet részt. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a más elkészült fénykép vagy kamerafelvétel felhasználása ellen tiltakozzon, vagy annak a törlését kérje az adatkezelőtől.
 5. Adattovábbítással kapcsolatos információkAz adatkezelő nem tervezi az érintett személyes adatait harmadik (nem EGT tagállamnak minősülő) országba továbbítani. Az adatkezelő az érintett személyes adatait esetlegesen a vele együttműködő szerződő feleknek továbbíthatja, az érintettel, vagy a cégével kötött szerződés teljesítése érdekében, illetve a Filmfesztivál lebonyolítása céljából (pl. az adatkezelő a zsűritagok részére továbbítja a nevezettek adatait). Az érintett adatai továbbá – amennyiben ez feltétlenül szükséges pl. egy jogvita kapcsán vagy egy gazdasági esemény pénzügyi, illetve számviteli megítélése érdekében – eseti jelleggel továbbításra kerülhetnek az adatkezelő által megbízott szolgáltatók részére, pl. ügyvédek, könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, akik szakmai, illetve szerződéses titoktartási kötelezettség alatt állnak.
 6. Az érintett jogai

  Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

  Hozzáférés joga: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

  Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

  Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

  Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  Törléshez való jog: Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha

  • azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
  • ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;
  • az adatkezelés jogellenes;
  • azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
  • az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

  Az adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

  • az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
  • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

  céljából szükséges.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
  • bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.

  A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő a érintetett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

  b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

  Az adatok hordozhatóságához való jog: alapján az érintett egyrészt kérheti, hogy az adatkezelőtől, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti az adattovábbítást közvetlenül az adatkezelőtől.

  Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő felé a fent megadott elérhetőségek egyikén.

  Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

  Telefon: +36 -1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 7. Igények kivizsgálása

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

  A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

  Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

 8. Adatbiztonság

  Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  Az adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

  Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

  Az adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  – A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

  – Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

  – Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

  – Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

  Az adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók, és egyéb, az adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Hatályos: 2018. december 06.
CINE-MIS Nonprofit Kft.